Zaufanie

Wierzę, że uda nam się zbudować wzajemne zaufanie
między zarządzającymi Uczelnią a jej pracownikami.

Połączmy tradycyjne wartości akademickie ze stabilnym zarządzaniem

Program wyborczy:

 

 
Nauczyciele akademiccy

Połączmy tradycyjne wartości akademickie ze stabilnym zarządzaniem i bezpieczną, ale śmiałą wizją przyszłości

 • Głos każdego członka społeczności akademickiej jest dla mnie tak samo ważny.
 • Przejrzysty system awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do dewaluacji tytułu profesora uczelni.
 • Zwiększenie puli środków przeznaczanych z subwencji Ministerstwa na badania naukowe, przejrzysty system rozdziału środków finansowych.
 • Godne warunki pracy (doposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt, remonty „zapomnianych” budynków uniwersyteckich).
 • Uproszczenie i usprawnienie procedur administracyjnych dla pracowników realizujących badania i wydarzenie naukowe na uczelni (np. w zakresie zamówień publicznych).
 • Promowanie i pomoc w realizacji wszelakich inicjatyw związanych z nauką i internacjonalizacją.
 • Wzmocnienie niszowych kierunków studiów poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania (e-learning/blended learning, studia w języku angielskim, wprowadzenie podwójnego dyplomowania z zagranicznymi uczelniami partnerskimi).
↑ do góry

 

 
Studenci i doktoranci

Nasi Absolwenci – to nasi przyszli Ambasadorzy

 • Stała, oparta na partnerstwie współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów
 • Poprawa warunków lokalowych i socjalnych studentów (Wi-Fi w domach studenckich, punkty ładowania telefonów komórkowych i laptopów w budynkach uczelni).
 • Szybki remont i ponowne uruchomienie stołówki studenckiej.
 • Stworzenie wspólnej przestrzeni dla studentów w każdym budynku dydaktycznym (wygodne kanapy, siedziska, stoły do pracy wspólnej).
 • Wspieranie realizacji różnorodnych zainteresowań studentów: naukowych, sportowych i kulturalnych (zwiększenie środków finansowych na działalność organizacji i kół studenckich, ułatwienie korzystania z bazy lokalowej Uczelni).
 • Wprowadzenie alternatywnych metod nauczania, np. e-Learning.
↑ do góry

 

 
Administracja i zarządzanie uczelnią

Campus na miarę XXI wieku. Stawiamy na rozwój nowych, oddolnych inicjatyw

 • Przejrzysty regulamin awansu i premiowania pracowników administracji, biblioteki i obsługi (pula środków przeznaczona na premiowanie pracowników do wyłącznej dyspozycji kierowników jednostek administracyjnych; gratyfikacja finansowa osób zdobywających dodatkowe kompetencje).
 • Konsultowanie ze społecznością akademicką możliwych zmian organizacyjno-lokalowo-legislacyjnych.
 • Premiowanie kierunków studiów prowadzących działania komercyjne (pozostawienie większości dochodów do dyspozycji kierowników studiów niestacjonarnych, podyplomowych i kursów prowadzonych na Uniwersytecie), inwestowanie w rozwój działalności stricte komercyjnej.
 • Wdrożenie wieloletniego planu promocji i marketingu wszystkich kierunków studiów; wykorzystanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, artystycznych i sportowych do promowania UKW.
 • Wprowadzenie wysokich, transparentnych, profesjonalnych standardów zarządzania administracją Uczelni.
↑ do góry

 

 
Współpraca z miastem i regionem

Partnerska współpraca z władzami miasta i regionu kluczem do dynamicznego rozwoju uczelni

 • Ożywienie współpracy z miastem i regionem poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje miejskie i regionalne, aplikowanie o nowe środki inwestycyjne, uczestniczenie w zespołach tworzących strategie miasta i województwa, regularne spotkania z władzami miasta i regionu.
 • Aplikacja o środki unijne, ministerialne oraz z budżetu miasta i województwa na rozbudowę campusu przy ul. Chodkiewicza i Sieńki – budowa Collegium Novum.
 • Optymalne wykorzystanie bazy sportowej, koncertowej, wystawienniczej oraz zasobów bibliotecznych dla promocji Uniwersytetu i potrzeb mieszkańców Bydgoszczy.
 • Opracowanie z pracownikami Urzędu Miasta wspólnej strategii promocyjnej Uczelni i Bydgoszczy w kraju i za granicą.
 • Ścisła współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami z miasta i regionu.
 • Dalsza rewitalizacja Ogrodu Botanicznego UKW i jego szersze wykorzystanie dla potrzeb Uniwersytetu i społeczności lokalnej.
↑ do góry

prof. dr hab. Bernard Mendlik

Biogram kandydata

prof. dr hab. Bernard Mendlik – kandydat na Rektora UKW