dr Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni

Kandydat na Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

dr Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni – kandydat na Prorektora UKW

 

Stan cywilny: mężatka, troje dzieci

 
Wykształcenie

2019 uruchomienie procedury habilitacyjnej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
2004 studia podyplomowe na kieruneku emisja głosu, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2001 stopień doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
1997 studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
1995 studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność nauczanie początkowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

 
Przebieg zatrudnienia

od 1997 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — asystent (1997), adiunkt (2001), starszy wykładowca (2016), profesor uczelni (2019)
1996 — 2005 nauczyciel dyplomowany, Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy
1995 — 1996 nauczyciel stażysta, Szkoła Katolicka w Chojnicach

 
Doświadczenie zawodowe

2019 —  Członek Rady Naukowej Instytutu Kultury Fizycznej UKW
2019 —  Członek Rady Kierunku Wychowanie Fizyczne
2018 —  Członek Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2015 —  Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
2013 — 2019 Członek Rady Programowej na kierunku Wychowanie Fizyczne – studia Iº i IIº oraz Rady Programowej Turystyki i Rekreacji – studia Iº
2012 — 2019 Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
2012 — 2019 Członek Rady Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
2012 —  Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia
2012 —  Opiekun wolontariatu na kierunku wychowanie fizyczne
2005 — 2012 Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych
2005 — 2012 Członek Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych
2005 — 2019 Członek senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia
2005 — 2019 Członek Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów
2005 — 2019 Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów (Wydział Nauk Przyrodniczych, a następnie Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
2005 — 2012 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia (Wydział Nauk Przyrodniczych)
od 2003 r. Opiekun praktyk pedagogicznych na kierunku wychowanie fizyczne

 
Zainteresowania naukowe

Zakres zainteresowań badawczych obejmuje problematykę nauczyciela wychowania fizycznego, predyspozycji studentów do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży.

 
Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2015)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
 • Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe (2007, 2017)
 • Nagroda zespołowa Rektora za osiągnięcia naukowe (2010)
 • Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne (2008, 2012, 2013, 2018)

 
Działalność naukowa i organizacyjna

 • promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Michaliny Kuski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • autor/współautor ponad 100 prac naukowych
 • członek towarzystw naukowych: Fédération Internationale D´Éducation Physique, Česká Kinantropologická Společnost, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Antropologiczne
 • udział w projektach badawczych m.in.: Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla sportu, Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed; współpracownik i zagraniczny ekspert w projekcie Vega, Słowacja; udział w projekcie na Uniwersytecie Palackeho w Olomuńcu
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektu Erasmus i Erasmus Plus
 • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (39), konferencjach zagranicznych (5)

 
Zainteresowania pozazawodowe

Sport, podróże, literatura